Friday, March 02, 2012

 

171 暧昧 ài mèi

暧昧 ài mèi


暧昧 ài mèi คลุมเลือ
杨丞琳唱yáng chéng lín chàng

暧昧让人受尽委屈 ความคลุมเครือทำให้คนอับอายในที่สุด
ài mèi ràng rén shòu jìn wěi qū
找不到相爱的证据 หาหลักฐานของความรักไม่เจอ
zhăo bú dào xiān gài de zhèng jù
何时该前进  เมื่อไรควรจะไปข้างหน้า
hé shí gāi qián jìn
何时该放弃 เมื่อไรควรจะปล่อยวาง
hé shí gāi fàng qì
连拥抱都没有勇气 แม้แต่โอบกอดก็ไม่กล้า
lián yōng bào dōu méi yǒu yǒng qì
只能陪你到这里  เพียงแค่เป็นเพื่อนเธอไปถึงที่นี้
Zhǐ néng péi nǐ dàozhè lǐ
毕竟有些事不可以 แม้บางเรื่องทำไม่ได้
bì jìng yǒu xiē shì bù kě yǐ
超过了友情 เกินกว่ามิตรภาพ
chāo guò le yǒu qíng  
还不到爱情 แต่ยังไม่ถึงความรัก
hái bù dào ài qíng
远方就要下雨的风景 ทิวทัศน์ฝนตกในที่ไกลสุล้า
yuăn fāng jiù yào xià yŭ de fēng jǐng
到底该不该哭泣  ที่สุดแล้วควรไม่ควรแก่การร้องไห้
dào dǐ gāi bù gāi kū qì
想太多是我还是妳 เพราะเธอฉันถึงได้คิดมาก
xiăng tài duō shì wǒ hái shì nǐ
我很不服气  ฉันคาใจมาก
wǒ hěn bù fú qì
也开始怀疑 และเริ่มที่จะสงสัย

yě kāi shǐ huái yí
眼前的人 คนที่อยู่เบื้องหน้า
yăn qián de rén  
是不是同一个 คือคนเดียวกันไหม
shì bú shì tóng yí ge  
真实的你 จริงๆแล้วคือเธอ
zhēn shí de nǐ
*暧昧让人受尽委屈 ความคลุมเครือทำให้คนอับอายในที่สุด
*ài mèi ràng rén shòu jìn wěi qū
找不到相爱的证据 หาหลักฐานของความรักไม่เจอ
zhăo bú dào xiāng ài de zhèng jù
何时该前进  เมื่อไรควรจะไปข้างหน้า
hé shí gāi qián jìn
何时该放弃 เมื่อไรควรจะปล่อยวาง
qì hé shí gāifàng
连拥抱都没有勇气 แม้แต่โอบกอดก็ไม่กล้า
lián yōng bào dōu méi yǒu yǒng qì
暧昧让人变得贪心 ความคลุมเครือทำให้คนกลายเป็นคนโลภ
ài mèi ràng rén biàn de tān xīn
直到等待失去意义 จนกระทั่งการรอคอยที่เปล่าประโยชน์
zhí dào děng dài shī qù yì yì
无奈我和你 เธอกับฉันเลี่ยงไม่ได้
wú nài wǒ hé nǐ  
写不出结局 เขียนบทสรุปไม่ได้
xiě bù chū jié jú
放遗憾的美丽 ปล่อยความเสียใจที่สวยงาม
fàng yí hàn de měi lì 
停在这里 หยุดแค่ตรงนี้
tíng zài zhè lǐ * REPEAT*

Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?